ŞARTNAME

YARIŞMA BAŞVURUSUNA KONU EDİLEN PROJEYE İLİŞKİN FİKRİ HAKLAR

Yarışmaya katılan başvurucular (“Yarışmacı” olarak anılacaktır) projeye katılacakları eserler üzerinde üçüncü şahıslara ait hak olmayacağını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  kapsamındaki tüm hakların kendisine ait olan eserlerle yarışmaya katılacaklarını taahhüt ederler. Yarışmacı, yarışmaya başvurdukları projelerin hayata geçirilmesinin Server Yaşam Vakfı (“SYV” olarak anılacaktır) tarafından talep edilmesi durumunda, bahse konu projenin hayata geçirilmesi için karşılıklı anlaşma sağlanması durumunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki mali  hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 14. maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkını, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkını, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkını, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkını, 24. Maddesinde düzenlenen temsil hakkını ve 25. maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını,  Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki başvuru ve telife ilişkin hak ve yetkilerini herhangi bir süre, yer ve mecra sınırlaması olmaksızın herhangi bir bedel talep etmeksizin SYV’ye devredeceğini, yarışma ödülünün aynı zamanda telif ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki hakların bedelini de kapsadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Karşılıklı anlaşma sağlanamaması durumunda SYV söz konusu proje ile ilgili bir yıl süresince proje yapmayacağını beyan ve taahhüt eder.

YARIŞMACI BEYANI

‘İYİLİKÇİ FİKİRLER SOSYAL GİRİŞİM PROGRAMI’na yarışmacı olarak katılmak istediğimi ve yarışmaya ilişkin tüm detayların tarafıma/tarafımıza bildirildiğini, tüm bu yarışma detaylarını ve şartnamesini okuduğumu/okuduğumuzu, anladığımı/anladığımızı, yarışma sürecindeki tüm hak ve yükümlülüklerim/yükümlülüklerimizden haberdar olduğumu/olduğumuzu ve bu şart ve kurallara uyacağımı/uyacağımızı aksi halde Server Yaşam Vakfı’nın beni/bizi yarışmanın her aşamasında yarışmadan çıkartmaya yetkili olduğunu ve böyle bir durumda SYV’den herhangi bir maddi ve/veya manevi talepte bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı peşinen kabul ederim/ederiz. Buna göre;

SYV tarafından düzenlenen yarışmaya katılarak yarışabilmek için gerekli olan,

 •          Proje ekip üyelerinin tamamının T.C. vatandaşı olması

 •          Günlük hayattaki sorunlara çözüm getirebilmek için bir fikir sahibi olması

 •          Proje ekip üyelerinin tamamının 18-29 yaş aralığında olması

 • Şartlarını yerine getirdiğimi/getirdiğimizi ve bu şartı yerine getirmediğimin/getirmediğimizin herhangi bir şekilde ortaya çıkması halinde, SYV’nin yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun beni/bizi yarışmadan çıkarmaya yetkili olduğunu ve böyle bir durumda olması halinde SYV’nin uğrayacağı her türlü zararı müştereken ve müteselsilen tazmin edeceğimi/edeceğimizi,

 • Yarışma başvurusunu grup olarak yapmam/yapmamız durumunda, www.iyilikcifikirler.com üzerinden başvurumuzu ileten kişi olarak grup adına grup lideri olarak yetkilendirilmiş olduğumu ve gruptaki diğer yarışmacı kişiler adına da işbu başvuru belgelerini onaylamaya, kabul etmeye yetkili olduğumu, yarışmayı grup projemiz ile ilk 20 fikir sahibi arasına girmesi durumunda tüm süreçte grup üyeleri arasında doğabilecek ihtilafların tek muhatabı olduğumu, SYV’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,

 • Yarışmaya, üçüncü kişi ve/veya kuruluşların düzenlemiş olduğu yarışma ve benzeri etkinliklerde yer almış bir proje veya uygulama ile ve/veya Fikri ve Sınai Mülkiyete ilişkin mevzuat kapsamındaki herhangi bir hakkı herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşlara ait olan ve/veya herhangi bir üçüncü kişi ya da kuruluşun Fikri ve Sınai Mülkiyete ilişkin mevzuat kapsamındaki herhangi bir hakkını ihlal edebilecek nitelikte olan bir proje ve/veya uygulama ve/veya fikir ile katılmayacağımı/katılmayacağımızı, aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma/tarafımıza ait olduğunu, bu sebeple üçüncü kişiler tarafından yöneltilecek her nevi talep ve iddiaların tek muhatabı olduğumu/olduğumuzu ve bu sebeple SYV nezdinde doğabilecek tüm zararı, SYV tarafından tarafıma/tarafımıza iletilecek ilk yazılı talep akabinde derhal müştereken ve müteselsilen zarardan sorumlu olacak şekilde karşılayacağımı/karşılayacağımızı,

 

 • SYV tarafından bahse konu projenin hayata geçirilmesi yönünde bir talep tarafıma/tarafımıza iletilmese dahi, yarışma başvurusuna konu edilen projelerimin/projelerimizin herhangi bir şekilde hayata geçirilmesini talep etmem/talep etmemiz halinde; bu konuda öncelikli hak sahibinin her durumda SYV olduğunu ve bu konuyu öncelikle SYV’nin ön yazılı değerlendirmesine ve kabulüne sunacağımızı ve böyle bir durumda dahi SYV tarafından projemin/projemizin hayata geçirilmesinin kabul edilmesi durumunda yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir nam altında hak ve alacak talep etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi, 

 

 • Yarışma başvurusuna konu edilen proje/projelerime/projelerimize ilişkin, tarafımca/tarafımızca başvuru esnasında yazılan proje özetinin “İyilikçi Fikirler Sosyal Girişim Programı” ile ilgili olarak SYV tarafından oluşturulacak her nevi yazılı, basılı belge, dergi, kitapçık, elektronik/sanal mecralar vb. mecralarda yer alabileceğini, bu belge, dergi, kitapçık vb. materyallerin SYV tarafından üçüncü kişilere dağıtılabileceğini, proje özetinin basılı materyallerde, elektronik ve sanal mecralarda bulunmasına peşinen muvafakat ettiğimi/ettiğimizi, bu durumun şahsıma/şahsımıza ait herhangi bir hakkın ihlali anlamına gelmeyeceğini,

 

 • Yarışma süresince ve sonrasında da süre sınırı olmaksızın SYV için ticari sır niteliği taşıyan hiçbir bilgiyi ve bu yarışmadaki proje ile ilgili olsun ya da olmasın ve burada belirtilenlerle sınırlı olmaksızın SYV tarafından gerçekleştirilen yarışma süreci, değerlendirmeler, diğer yarışmacı projeleri vb. de dahil olacak şekilde hiçbir bilgiyi (“TİCARİ SIRLAR VE GİZLİ BİLGİLER”) üçüncü şahıslara karşı beyan etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi, bir bilginin ticari sır niteliğini taşıyıp taşımadığında ve/veya gizli olup olmadığında tereddüde düşmem/düşmemiz halinde; SYV tarafından aksi belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunun var sayılacağını ve işbu yarışma sürecinde ve sonrasında da süre sınırı olmaksızın yarışmaya konu projem/projemiz ile ilgili olarak üçüncü kişi ve kuruluşlarla yapacağım/yapacağımız çalışmalarda işbu yarışma ve SYV’ye ait TİCARİ SIRLAR ve GİZLİ BİLGİLER’in korunmasını güvence altına almaya özen göstereceğimi/göstereceğimizi aksi halde bu durum sebebi ile SYV nezdinde doğabilecek tüm zararları tarafıma/tarafımıza iletilecek ilk yazılı talep akabinde derhal müştereken ve müteselsilen karşılayacağımı/karşılayacağımızı,

 

 • Yarışmayı İş Modeli Kampı’na katılmaya hak kazanan 20 fikir arasına seçilmem/seçilmemiz halinde, yarışma sonunda SYV tarafından verilecek 3 gün sürecek İş Modeli Kampına SYV tarafından düzenlenecek olan programlara bizzat katılacağımı/katılacağımızı, hakkımı bizzat kendimin/kendimizin alacağını ve/veya noter huzurunda düzenlenmiş ve açıkça ilgili yarışmaya ilişkin eğitim alma hususunda yetki içeren bir vekaletname olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiyi görevlendiremeyeceğimi/ görevlendiremeyeceğimizi;

 

 • İlk aşama olan İş Modeli Kampı’na katılmaya hak kazanan 20 fikir arasında kalmam/kalmamız durumunda, yarışma kapsamında dijital platformlar üzerinden veya yüz yüze sürdürülecek görüşme, mentorluk, eğitim, sunum, vb. amaçlarla gerçekleştirilecek görüntülü dijital toplantılarda SYV ve/veya proje yürütücü ortağı tarafından bahse konu dijital görüşme ve iletişimin ses ve görüntü kayıtlarının alınmasını kabul ettiğimi/ettiğimizi,

 

 • SYV tarafından talep edilmesi ve/veya ihtiyaç duyulması durumunda şahsım/şahsımız ile yazılı, sözlü ve/veya görsel röportaj, söyleşiler yapılabileceğini ve bunların kayda alınarak, SYV tarafından sosyal medya platformları ve/veya yazılı, görsel, online basın mecralarında kullanılabileceğini,

 

 • Yarışma ile ilgili olarak dijital platformlarda yapılacak canlı yayın/toplantı ya da görüşmelerin, jüri sunum ve kapanış töreni içeriklerinin SYV dışında herhangi bir kişi ya da kurum tarafından kayıt altına alınması, işlenmesi, çoğaltılmasının yasak olduğunu bildiğimi, bahse konu yayın/toplantı/sunum/kapanış töreni içeriklerini kısmen ya da tamamen kayda almayacağımı/almayacağımızı

Peşinen kabul beyan ve taahhüt ederim/ederiz. Ayrıca;

 

Bahse konu yarışma ile ilgili reklam ve tanıtımların, kapanış töreni, toplantı, mentorluk görüşmesi, röportaj vb. her nevi ses ve görüntü kaydının yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasına bu süreçte SYV tarafından gerekli görülmesi halinde etkinliğin, fotoğraf, görüntü ve video kayıtlarının, tüm basılı ve görsel mecralarda (mecra; facebook, instagram, twitter, linkedin, youtube vb. sosyal mecralar da dahil olacak şekilde, televizyon, radyo, basın, açıkhava, billboard, megaboard, otobüs, duvar üstü, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, afiş, broşür, katalog vb., radyo ve internet ile diğer elektronik iletişim araçlarını kapsar), tanıtılmasına, duyurulmasına ve ismimin, röportajlarımın, görüntü, video ve fotoğraflarımın söz konusu basılı ve görsel mecralarda kullanılmasına,

 

Peşinen muvafakat ederim/ederiz.

 

SERVER YAŞAM VAKFI’NA;

 

Vakfınızın Sosyal İnovasyon Proje Ofisi tarafından düzenlenen İyilikçi Fikirler Sosyal Girişim Programı’na www.iyilikcifikirler.com Yarışmacı Beyanı ve Başvuru Formu ile başvurduğumu; yarışmaya başvuru, projenin geliştirilmesi ve değerlendirme süreçlerinde yarışmacı beyanında yer alan tüm beyan ve taahhütlerime uygun davrandığımı; aksi bir durumun tespit edilmesi halinde yarışma sonucunda elde ettiğim hakların geri alınabileceğini bildiğimi; ilgili beyanda bahsi geçen, herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın kabul ve beyan ettiğim hususların süresiz olarak şahsım adına bağlayıcı ve geçerli olmaya devam edeceğini peşinen gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

*Başvuru formunda yer alan 'Şartname'yi okudum, kabul ediyorum' kutucuğu işaretlendiği taktirde yukarıda yer alan şartname ilgili Yarışmacı tarafından imzalanmış ve onaylanmış sayılacaktır.